Polski paszport

Gdy zbliża się lato a z nim natężenie ruchu turystycznego szczególnie przy planowaniu wycieczek do Europy, do Polski, sprawdzamy dokumenty podróży. Wśród nich jest paszport polski, biometryczny, z określoną przepisami datą ważności poza projektowany termin powrotu. Jeśli polski paszport utracił ważność dawniej niż przed 10 laty, wówczas trzeba liczyć się z postępowaniem o potwierdzenie obywatelstwa polskiego. Czym jest paszport polski? Według ustawy jest dokumentem upoważniającym do przekraczania granicy i pobytu za granicą oraz poświadczającym obywatelstwo polskie, a także tożsamość osoby w nim wskazanej w zakresie danych, jakie dokument ten zawiera. Na stronach internetowych każdej placowki dyplomatycznej jak również urzędu wojewody znajdują się szczegółowe informacje, druki formularzy a często odpowiedzi na pytania z zakresu spraw paszportowych. W przypadku ubiegania sie o paszport biometryczny, 10 letni wypełniamy formularz, składamy zdjęcia i opłatę. Opłata od wniosku wynosi 58 zł. Składanie wniosku o paszport poprzez polski konsulat lub ambasadę oznacza uiszczanie opłat w innej niż złotówka walucie. W przypadku potrzeby potwierdzenia obywatelstwa formularz zawiera więcej stron z pytaniami o życiorysy nie tylko matki i ojca osoby wnioskującej ale i babki, dziadka każdego z rodziców a także pradziadków. Są przypadki gdy należy ustanowić pełnomocnika do doręczeń korespondencji w Polsce, bo tam sprawa się toczy. Jak długo przyjdzie nam czekać na decyzję o potwierdzeniu obywatelstwa polskiego aby spełnić wymóg do uzyskania 10 letniego paszportu biometrycznego (chodzi wyłącznie o przypadki nieodnawiania paszportu)? Decyzję w trybie administracyjnym otrzymuje się od 30 dni do 2 miesięcy, licząc od daty złożenia wniosku. Przy odprawie paszportowej w Polsce, gdy okazujemy paszport wydany przez inny kraj niż Polska, może pojawić się pytanie o okazanie polskiego paszportu. Zagadnienie to budzi często zdziwienie choć w sytuacji powtarzających się zagrożeń bezpieczeństwa na świecie nie powinno być zaskoczeniem. Jedną z wielu przyczyn jest konieczność przestrzegania przepisów o identyfikacji osoby posługującej się dokumentem paszportowym na terenie Unii Europejskiej. Wykazywanie niezadowolenia gdy oficer dopytuje o polski paszport może wzbudzić u niego przypuszczenie, że po stronie osoby przekraczającej granicę zachodzi okoliczność wymagająca wyjaśnienia. Wskazane są zatem krótkie, zgodne z prawdą odpowiedzi i tylko na pytania oficera lub osoby upoważnionej. Przykład? Pytanie: "masz polski paszport"? Odpowiedź: "mam" (jeśli masz) lub "nie mam" (jeśli nie masz); łatwo powiedzieć, trudniej wykonać. Zmęczenie podróżą, jakaś zapaść zdrowotna, trudność w przypadku znalezienia właściwego określenia w języku polskim, który choć znany, to przecież na codzień mniej stosowany. Czasem zdarzają się inne sytuacje powodujące napięcie u podróżnego, które przeszkadza w zachowaniu umiaru a często i taktu. W przypadku braku polskiego paszportu przy odprawie zdarza się propozycja aby paszport ten uzyskać w kraju i dopiero po otrzymaniu udać się w powrotną lub dalszą podróż. Jeśli dotyczy to dziecka, osoby małoletniej lub niepełnosprawnej, sprawa może się przedłużyć. Nie ma tu niechęci czy złośliwości, bywa potrzeba tłumaczenia, przekładu dokumentów a więc zaangażowanie czasu i pieniędzy. Dokument zwany paszportem zawiera szereg informacji indywidualizujących osobę posiadacza. Warto zatem przed podróżą sprawdzić datę ważności paszportu, podpis posiadacza i inne szczegóły; opłaci się ten stopień dbałości zarówno gdy przyjdzie posłużyć się paszportem stałym jak i tymczasowym. Istotną podana jest na wstępie informacja o tym, że polski paszport  jest dokumentem upoważniającym do przekraczania granicy i pobytu za granicą oraz p o ś w i a d c z a  o b y w a t e l s t w o  p o l s k i e, a także tożsamość osoby legitymujacej się tym a nie innym paszportem. Osoba dorosła za paszport tymczasowy zapłaci $44. Natomiast od małoletniego poniżej lat 13, opłata za paszport tymczasowy wynosi $33. Te i inne informacje znajdują się na stronie internetowej Konsula RP w Wietrzym Mieście. Placówka ta działa nie tylko na terenie Stanu Illinois; na sesjach wyjazdowych w marcu br. konsulowie przebywali w Michigan a 2 i 3 kwietnia br. w Minneapolis w Minnesocie. Warto odwiedzać internetowe edycje naszych placówek dyplomatycznych i pobierać aktualne informacje. Więcej wiedzy to komfort postępowania w sytuacjach nie zawsze komfortowych...

Barbara Marta Żmudka

Archiwum

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13